FILOSOFISKA NOTISER


Filosofiska Notiser Årgång 2, Nr 2, September 2015
Hela numret som PDF

Storrs McCall
Connexive Semantic Tableaux

Abstract
Connexive logic differs from other alternatives to classical two-valued logic in containing theses such as ~(p->~p) and (p->q)->~(p->~q) which are two-valuedly false. In this paper a semantic tableau formulation of connexive logic is constructed, using classical tableau rules plus an additional rule enabling a contradiction to be derived from any tableau item of the form A->~A or ~A->A. The resulting system is shown to be sound in the sense of never leading to contradiction, and complete in the sense that all valid connexive theses are derivable.

Ladda ned PDF


Daniel Rönnedal
Dyadisk Deontisk Logik: En Härledning av Några Teorem

Abstrakt
Deontisk logik är en gren av logiken som handlar om normativa begrepp, satser, argument och system. Dyadisk deontisk logik är en typ av deontisk logik som innehåller särskilda symboler som kan användas för att analysera villkorliga normer av formen: "Det bör vara fallet att A givet att B är fallet", "Det är tillåtet att A givet att B är fallet" och "Det är förbjudet att A givet att B är fallet". Sven Danielsson, Bengt Hansson, Bas van Fraassen, David Lewis, Frans von Kutschera och Lennart Åqvist är några av pionjärerna inom denna gren av logiken. Jag har i tidigare arbeten utvecklat en rad semantiska tablåsystem som bl.a. kan användas för att bevisa teorem och analysera och värdera argument i dyadisk deontisk logik. I den här uppsatsen visar jag hur ett av dessa system kan användas för att härleda en mängd av de axiom som presenteras av Danielsson, Hansson, van Fraassen, Lewis, von Kutschera och Åqvist.

Ladda ned PDF


Daniel Rönnedal
Bimodal Tidslogik med Monotemporala Ramar

Abstrakt
Tidslogik är en gren av logiken som handlar om temporala begrepp, satser, argument och system. Inom denna gren av logiken undersöker man t.ex. uttryck såsom "Det kommer alltid vara fallet att", "Det kommer någon gång i framtiden vara fallet att", "Det har alltid varit fallet att", "Det var någon gång i det förflutna fallet att". Logiska relationer mellan satser som innehåller temporala begrepp studeras och giltigheten hos argument som består av sådana satser analyseras. I tidigare arbeten har jag diskuterat hur tidslogiken kan betraktas som en form av multimodal logik. I den här uppsatsen visar jag hur tidslogiken kan beskrivas som en bimodal logik, ett slags modallogik som endast innehåller två typer av temporala operatorer. Den semantik jag använder är baserad på monotemporala ramar. En monotemporal ram är en relationell struktur som endast innehåller en primitiv tillgänglighetsrelation, nämligen relationen tidigare än / senare än. Jag utvecklar ett antal så kallade semantiska tablåsystem och bevisar att dessa är sunda och fullständiga i relation till deras semantik.

Ladda ned PDF


Daniel Rönnedal
Platsbestämda Normer och Kvantifierad Deontisk Logik

Abstrakt
Det tycks finnas normer som är knutna till vissa platser eller geografiska områden, normer som uttalar sig om vad som bör, får och inte får vara fallet på olika ställen. Det är uppenbart att juridiska förbud, tillåtelser och plikter ofta är av detta slag, men det är rimligt att anta att även moraliska påbud kan vara relaterade till specifika orter. Vi skall kalla sådana normer "platsbestämda". I den här uppsatsen undersöker jag den logiska formen hos sådana föreskrifter. Jag tar upp ett antal argument som innehåller påståenden om plikter, tillåtelser och förbud som alla på något sätt är kopplade till vissa platser. En del av dessa är intuitivt giltiga medan andra är intuitivt ogiltiga. Jag visar hur man kan använda en kvantifierad deontisk logik för att förklara dessa intuitioner. Den grundläggande tolkningen av platsbestämda normer som presenteras i den här uppsatsen bygger på Donald Davidsons analys av handlingssatser. Om denna är korrekt, pekar den på behovet av en kvantifierad deontisk logik. Faktumet att tolkningen medför intuitivt rimliga resultat visar att analysen ifråga är fruktbar.

Ladda ned PDF


William Simkulet
Frowe's Machine Cases

Abstract
Helen Frowe (2006/2010) contends that there is a substantial moral difference between killing and letting die, arguing that in Michael Tooley's infamous machine case it is morally wrong to flip a coin to determine who lives or dies. Here I argue that Frowe fails to show that killing and letting die are morally inequivalent. However, I believe that she has succeeded in showing that it is wrong to press the button in Tooley's case, where pressing the button will change who lives and dies. I argue that because killing and letting die are morally equivalent we have no reason to press the button in the machine case. Pressing the button in this case is morally wrong because there is no reason to do it; to press the button is to treat matters of life and death irreverently.

Ladda ned PDF